Activiteiten

Viritec kan u van dienst zijn met diverse projectgerichte zaken.  Maak uw keuze uit onderstaande voor meer informatie:

Saneringstechnieken

Viritec beschikt over een breed scala aan saneringstechnieken voor een juiste technische invulling van projecten.  Een “cocktail” aan grond- en grondwaterverontreinigingen komt vaak voor en vraagt om een juiste aanpak.  Met onderstaande technische toepassingen kunnen wij u van dienst zijn:

 • Grondwaterzuiveringen (bovengronds opgesteld of in een prefab kelder)
 • Afzuigsystemen voor bodemluchtonttrekking of afgesloten ruimtes
 • Persluchtinjectie voor in-situ grondwaterbehandeling (strippen of biostimulatie)
 • Bodemverwarming middels stoominjectie in combinatie met heetwateronttrekking.
 • Oplossingen voor geavanceerde chemische oxidatie (mobiel of vast opgesteld)
 • Actief kool filtratie units inclusief voorbehandeling (zowel water- als luchtzijdig)
 • Systemen voor automatisch spoelbare zandfiltratie (zowel aeroob als anaeroob)
 • Biologische technieken (zowel water- als luchtzijdige behandeling)
 • Doseersystemen voor toevoeging van hulpstoffen (nutriënten, peroxide, vlokmiddelen)
 • Actief kool recycling (seriële opstellingen met “draaimolensystemen”)
 • ATEX omgevingen en/of hogere veiligheidsstandaarden (petrochemie en chemische industrie)
 • Meet- en bemonsteringssystemen.

Wij zijn bekend met het behandelen van de volgende (grond)waterverontreinigingen:

 • Minerale Olie en BTEX (Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen,  Xyleen, VOC)
 • Naftaleen en overige PAK verbindingen met benzeenringen.
 • Ontvetters/oplosmiddelen waaronder gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL,  EDC, TCE)
 • Cyaniden (zowel vrij als complex gebonden)
 • Pesticiden (PCB’s ,  HCH)
 • Medicijnresten en drugslozingen.
 • PFOS, PFOA, C8, GenX (perfluor verbindingen)
 • Zware metalen zoals nikkel, zink, arseen en wolfraam.
 • Zwevend stof / onopgeloste bestanddelen.
Mobiele ontijzeringen

Viritec bouwt en verhuurt mobiele ontijzeringen voor de behandeling van bemalingswater (bronbemaling).  Onze nieuwste units zijn zeer energiezuinig en snel operationeel. Voornaamste kenmerken:

 • Debietrange per unit 50-150 m3/h
 • Hydraulische capaciteit per unit 200 m3/h (continue)
 • Modulair op te stellen (meerdere units parallel)
 • Automatisch spoelende zandfiltratie
 • Volledige telemetrie en dataregistratie
 • 30% lagere energiekosten dan conventioneel
 • Operationeel binnen 1 dag
Zuiveringscomponenten

Viritec heeft de beschikking over de volgende (mobiele) installaties:

 • Zandfiltratie units (anaerobe filtratie en ontijzering)
 • Actief kool filters (waterzijdig en luchtzijdig)
 • Bufferbakken en olie-water afscheiders.
 • Bioreactoren
 • Lamellenseparatoren
 • Doseersystemen
 • Striptorens
 • Persluchtinjectiemodules
 • Afzuigunits
 • Installatiecontainers geïsoleerd en geventileerd (8ft, 10ft,  20ft)
 • Besturings- en telemetriesystemen
Technisch ontwerp

Wij helpen u met het maken van een passend technisch ontwerp waarbij diverse opties aan bod komen.  U kunt daaruit samen met ons een keuze maken. Wij realiseren ons dat elk project uniek is en haar eigen fysieke, procestechnische maar ook financiële grenzen kent.  Wij kunnen u helpen met de volgende zaken:

 • Opstellen van een (concept) P&ID
 • Procesbeschrijvingen
 • Opstellingstekeningen
 • Technische invulling van instrumentatie
 • 3D ontwerptekeningen (detaillering)
 • Calculatie en ramingen (financieel)
 • Procesberekeningen (rendementen, verblijftijden)

Heeft u een concrete vraag?  Neem dan vrijblijvend contact op.

Advies

Indien u behoefte heeft aan een onafhankelijk en gedegen (proces)technisch advies voor uw project neem dan contact met ons op.  Wij schuiven graag aan bij u op kantoor of gaan met u mee naar uw klant.   Wij kunnen u helpen met beantwoording van de volgende vragen:

 • Is het gevraagde reëel en technisch haalbaar?
 • Welke oplossingsrichtingen zijn er?
 • Is het gevraagde financieel haalbaar?
 • Er gaat iets mis,  wat doen we fout?
 • Wat kan er beter?

Ook kunnen wij u met het volgende helpen:

 • Doorlopen “HAZOP studies” (procestechnisch)
 • Meting en beoordeling on-site.
 • Ramingen en calculaties.

Heeft u een project in voorbereiding?  Neem dan vrijblijvend contact op.

Pilots

Is er twijfel over de procestechnische en financiële haalbaarheid van een project? Dan kan het plaatsen van een pilot unit uitkomst bieden. In principe kunnen wij alle installaties in pilotvorm beschikbaar stellen.

Neem contact op voor onze actuele mogelijkheden voor het uitvoeren van pilots als voorbereiding voor een full-scale project.